PLACING AN ORDER

Ordering and paying for you order

The National Library of Wales accepts payments via credit, debit and charge card only. We accept:

Confirmation of your payment will be sent by email, including a reference number. Please use this reference number in any communication regarding your order.

Security

When you shop on this website we will ask you to provide certain information such as your name, address, telephone number, payment card details and email address. These are passed through a secure, encrypted ordering system and all payments are made via SagePay, guaranteeing the safety of your information. We do not process your credit card details on our server and once your order is complete, all related details will be deleted from our system.

Returns Policy

If you are not happy with your purchase, you may return it to us within 28 days.We will exchange it or give you a full refund. Please use the original packaging and enclose all the documentation including your receipt and a note giving the reason for the return, and if defective, please describe the fault.Please return any faulty goods within 14 days for refund or replacement.

DVDs,CDs and CD-Roms can only be returned if they are unopened and in their original condition, unless it is faulty, or sent by us in error.

If you are returning an item because it is faulty or because we have made an error, we will refund the postage. Otherwise you will be responsible for such costs.

To return items, please send it to:

The Shop

The National Library of Wales

Aberystwyth

Ceredigion

SY233BU

United Kingdom

Cancellations

You have the right to cancel the contract for the purchase on any item within seven days of delivery. Please note that DVDs, CDs and CD-Roms cannot be cancelled once the seal has been broken.

To cancel your contract,please return the item with a note explaining the reasons for the cancellation to:

The Shop

The National Library of Wales

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 3BU

United Kingdom

Please note, the purchase price of the item will be refunded, but not any postage costs incurred during our postage to you, or your postage to us.

Data Protection

When you shop on this website we will ask you to provide certain information such as your name,address, telephone number, payment card details and email address. These are passed through a secure, encrypted ordering system; all payments are made via World Pay, guaranteeing the safety of your information. We do not process your credit card details on our server and once your order is complete, all related details will be deleted from our system.

Google Analytics

The National Library of Wales (NLW) uses Google Analytics on its websites in order to collect statistical information. NLW will not use the information gathered through Google Analytics to try and identify any of our web users, nor will we allow any third party to do so.

Thank you for visiting our online shop.

GOSOD ARCHEB

Archebu a thalu am eich archeb

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn derbyn taliadau drwy gerdyn debyda cherdyn credyd yn unig. Bydd cadarnhad o'ch taliad yn cael ei anfon drwy e-bost, gan gynnwys rhif cyfeirnod. Defnyddiwch y cyfeirnod hwn mewn unrhyw ohebiaeth ynghylch eich archeb os gwelwch yn dda.


POLISI DYCHWELYD

Os nad ydych yn hapus gyda'ch pryniant, medrwch ei dychwelyd atom o fewn 28 diwrnod. Byddwn yn ei gyfnewid neu yn rhoi ad-daliad llawn. Defnyddiwch y pecyn gwreiddiol gan amgáu'r holl ddogfennau gan gynnwys eich derbynneb a nodyn yn egluro'r rheswm dros ddychwelyd, ac os yw yn ddiffygiol, disgrifiwch y bai. Dychwelwch unrhyw nwyddau diffygiol o fewn 14 diwrnod ar gyfer ad-daliad neu am newid os gwelwch yn dda.

Gall DVDs, CDs a CD-Roms dim ond cael eu dychwelyd os ydynt heb eu hagor ac yn eu cyflwr gwreiddiol, onibai eu bod yn ddiffygiol, neu ein bod wedi eu danfon mewn camgymeriad.

Os ydych yn dychwelyd eitem oherwydd ei bod yn ddiffygiol neu oherwydd ein bod wedi gwneud camgymeriad, byddwn yn ad-dalu'r costau postio. Fel arall, byddwch yn gyfrifol am gostau o'r fath.

I ddychwelyd
eitemau, anfonwch nhw at:

Y Siop, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth,Ceredigion, SY23 3TD, Y Deyrnas Unedig

Canslo Eitemau

Mae gennych yr hawl i ganslo'r cytundeb ar gyfer prynu ar unrhyw eitem o fewn saith diwrnod o’i dderbyn. Sylwch na all DVDs, CDs a CD-Roms yn cael ei ganslo unwaith y bydd y sêl wedi ei dorri.

I
ganslo eich contract, dychwelwch yr eitem gyda nodyn yn egluro y rhesymau am ycanslo i:

Y Siop, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth,Ceredigion, SY23 3TD, Y Deyrnas Unedig

Sylwer, bydd y pris prynu yr eitem yn cael ei ad-dalu, ond nid unrhyw gostau postio a gafwyd yn ystod ein postio i chi, neu eich postio ini.

Diogelu Data

Pan fyddwch yn siopa ar y wefan hon, byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth benodol megis eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn, manylion y cerdyn talu a chyfeiriad ebost. Mae'r rhain yn cael eu pasio trwy system ddiogel, amgryptio gwybodaeth; mae'r holl daliadau yn cael eu gwneud drwy World Pay, gan warantu diogelwch eich gwybodaeth. Nid ydym yn prosesu manylion eich cerdyn credyd ar ein gweinydd ac unwaith y bydd eich archeb yn gyflawn, bydd yr holl fanylion perthnasol yn cael eu dileu o'n system.

Google Analytics

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC) yn defnyddio Google Analytics ar ein gwefannau er mwyn casglu gwybodaeth ystadegol. Ni fydd LlGC yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir trwy Google Analytics i geisio adnabod unrhyw un o'n defnyddwyr y we, ac ni fyddwn yn caniatáu i unrhyw drydydd parti i wneud hynny.

Diolch i chi am ymweld â'n siop ar-lein.