TRACING YOUR WELSH ANCESTORS: A GUIDE FOR FAMILY HISTORIANS

Few previous publications have focused on Welsh family history, and none have provided a comprehensive guide to the genealogical information available and where to find it. That is why the publication of Beryl Evans’s new Welsh family history handbook is such a significant event in the field. Her detailed, accessible, authoritative guide will be essential reading and reference for anyone who is eager to research ancestors from Wales.

She describes the key archival sources and shows how the development of new technology, the internet in particular, has made them so much easier to explore. Drawing on her long experience of family history work, she gives clear practical advice on how to start a research project, and she sketches in the outlines of Welsh history, Welsh surnames and place-names and the Welsh language.

But the main body of her book is devoted to identifying the variety of sources researchers can consult – the archive repositories, including The National Library of Wales, civil records of all kinds, the census, parish registers, wills, the records of churches, chapels, schools, businesses, tax offices and courts, and the wide range of printed records.

Beryl Evans’s handbook will be a basic text for researchers of Welsh descent and for anyone who is keen to learn about Welsh history. .

Nid oes llawer o gyhoeddiadau blaenorol yn canolbwyntio ar hanes teuluol Cymreig, ac nid oes yr un wedi darparu arweiniad cynhwysfawr i'r wybodaeth achyddol sydd ar gael a ble i ddod o hyd iddo. Dyna pam cyhoeddi llawlyfr hanes teulu Cymraeg newydd Beryl Evans yn ddigwyddiad mor sylweddol yn y maes. Bydd ei, canllaw hygyrch, awdurdodol a nodir yn ddeunydd darllen hanfodol ac yn cyfeirio ar gyfer unrhyw un sy'n awyddus i ymchwilio hynafiaid o Gymru.

Mae hi'n disgrifio'r ffynonellau archifol allweddol ac yn dangos sut y mae datblygiad technoleg newydd, y rhyngrwyd yn arbennig, wedi eu gwneud yn llawer haws i archwilio. Gan dynnu ar ei phrofiad hir o waith hanes teulu, mae hi'n rhoi cyngor ymarferol clir ar sut i ddechrau prosiect ymchwil, ac mae hi'n brasluniau yn yr amlinelliadau o hanes Cymru, cyfenwau Cymraeg ac enwau lleoedd a'r iaith Gymraeg.

Ond y prif gorff ei llyfr yn ffyddlon i adnabod yr amrywiaeth o ffynonellau gall ymchwilwyr ymgynghori - y storfeydd archifau, gan gynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, cofnodion sifil o bob math, y cyfrifiad, cofrestri plwyf, ewyllysiau, cofnodion eglwysi, capeli , ysgolion, busnesau, swyddfeydd treth a llysoedd, a'r ystod eang o gofnodion printiedig.

Bydd y llawlyfr Beryl Evans yn destun sylfaenol i ymchwilwyr o dras Cymreig ac i unrhyw un sy'n awyddus i ddysgu am hanes Cymru.

 

 

£14.99 -