MAPPING THE ROADS - BUILDING MODERN BRITAIN

This is the story of Britain's road development.  From the old ways, to the motorways, 'Mapping the Roads' charts the ambitions and hopes of the nation through our maps, it is also the story of its political, economic and social history. And the car, more than any other single factor, has shaped our landscape and changed our maps. Most of us have a love-hate relationship with our roads, like it or not, our modern lifestyles depend on them - not only for getting us from A to B, but for the distribution of almost everything we buy. Yet once upon a time, the building of roads was seen as a glorious and heroic enterprise. Britain's motorways are the ultimate expression of our modern age.

Mae hyn yn y stori datblygiad ffyrdd Prydain. O'r hen ffyrdd, at y traffyrdd, mae 'Mapping the Roads' yn siartio uchelgeisiau a gobeithion y genedl trwy ein mapiau, a hefyd ein hanes gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol. A'r car, yn fwy nag unrhyw un ffactor arall, sydd wedi siapio ein tirwedd ac yn newid ein mapiau. Mae'r rhan fwyaf ohonom a pherthynas cariad-casineb gydag ein ffyrdd, ei hoffi neu beidio, mae ein ffyrdd o fyw yn dibynnu arnynt - nid yn unig ar gyfer mynd o A i B, ond ar gyfer dosbarthu bron popeth rydym yn ei brynu. Eto ar un adeg, roedd adeiladu ffyrdd yn cael ei ystyried fel menter ogoneddus ac arwrol. Traffyrdd Prydain yw mynegiant yn y pen draw ein hoes fodern.

£14.99 -