THE BIBLE IN TRANSLATION - CD JOHN HARVEYY BEIBL MEWN CYFIEITHIAD - CD JOHN HARVEY

The Aural Bible series deals with the Judaeo-Christian scriptures as the written, spoken, and heard word. It explores the cultural articulations and adaptations of the Bible within the Protestant tradition. The works on the album embark upon a critical, responsive, and interpretive intervention with aspects of its sound culture. The first project in the series, R R B V E Ǝ T N Ƨ O A (2015), comprised a suite of recompositions derived from a wax cylinder recording of the Welsh Nonconformist revivalist Evan Roberts (1878–1951) preaching. The artefacts on this second CD, similarly, address the tradition’s emphasis on aurality, expressed principally through speech and song, using sound.

Disc 1:  Image and Inscription is a response to the narrative presented in Exodus 19.1–34.45. It relates the Israelites’ arrival at Mount Sinai amid thunder, lightning, darkness, and earthquakes; the establishment of God’s covenant with his people; his delivery of the Decalogue, laws and ordinances, and repeated prohibition against image making; the Israelites’ fashioning and idolatrous worship of the golden calf; their repentance and God’s punishment of the sin; Moses’ and the elders’ visions of, and encounter with, God; the patriarch’s prolonger confrontation with him on the mount; and, finally, Moses’ radiant return to the people.

Disc 2:  The works on the second disc were composed and recorded between 2010 and 2015. Like Image and Inscription, they are settings of written and spoken biblical texts. However, the material for the compositions is far broader, encompassing also aural recordings of scripture reading, teaching, preaching, ministry, radio interviews, music, and the paraphernalia of worship. The endeavour has been to collaborate with and redirect the material to create sound works that remain faithful to the source while extending the boundaries of its original intent.

Mae’r gyfres Beibl Clywedol (The Aural Bible)  yn ymdrin â’r ysgrythurau Iddewig-Gristnogol fel y gair ysgrifenedig, llafar a chlywadwy.  Mae’n archwilio cymalau diwylliannol ac addasiadau o’r Beibl o fewn y traddodiad Protestannaidd.  Mae’r gweithiau ar yr albwm yn dechrau gydag ymyriad beirniadol, ymatebol a deongliadol ar agweddau o’i ddiwylliant sain.  Roedd prosiect cyntaf y gyfres, R R B V E Ǝ T N Ƨ O A (2015) yn gasgliad o atgyfansoddiadau’n hanu o recordiad silindr cwyr o bregethu’r diwygiwr Anghydffurfiol Cymraeg, Evan Roberts (1878-1951).  Yn yr un modd, mae’r arteffactau ar yr ail CD hon yn rhoi sylw i bwyslais y traddodiad ar y clywedol a fynegir yn bennaf trwy lafar a chân gan ddefnyddio sain.

Disg 1:  Ymateb yw Image and Inscription i’r naratif a gyflwynir yn Exodus 19.1-34.45. Mae’n sôn am ddyfodiad yr Israeliaid ar Fynydd Sinai yng nghanol storm o fellt a tharanau, tywyllwch a daeargrynfeydd;  am sefydlu cyfamod Duw gyda’i bobl; ei gyflwyniad o’r Dengair Deddf, deddfau a gorchmynion, a’r gwaharddiad parhaus rhag llunio delwau;; yr Israeliaid yn annog ac yn eilunaddoli’r  llo aur; eu hedifeirwch a chosb Duw am y pechod; gweledigaethau Moses a’r hynafgwyr o Dduw a’u cyfarfyddiad ag ef; gwrthdaro hirfaith y patriarch ag ef ar y mynydd; ac yn olaf, Moses yn dychwelyd yn fuddugoliaethus at ei bobl.

Disg 2:  Cafodd y gweithiau ar yr ail ddisg eu cyfansoddi a’u recordio rhwng 2010 a 2015.  Fel Image and Inscription, gosodiadau ydynt o destunau Beiblaidd ysgrifenedig a llafar.  Fodd bynnag, mae’r deunydd ar gyfer y cyfansoddiadau yn llawer ehangach gan gynnwys yn ogystal recordiadau clywedol o ddarllen ysgrythurau, addysgu, pregethu, gweinidogaethu, cyfweliadau radio, cerddoriaeth a holl drugareddau addoli.  Ymgais fu hon i weithio ochr yn ochr â’r deunydd a’i ailgyfeirio er mwyn creu gweithiau sain sy’n dal yn ffyddlon i’r gwreiddiol tra’n estyn ffiniau ei fwriad gwreiddiol.

£12.00 -