AR DRYWYDD DEWI SANT

This is a comprehensive volume about St David, the patron saint of Wales. It contains information about his life, religion, the myths associated with him, the history of St David's Day and also a list of the churches named after him.  Every generation has refashioned David to fit the times, so here we can read about David the saint and patron saint, David the prophet, David the soldier on the battlefield, David the knight and even David the married man! Not even the Protestant Reformation was able to remove him from the consciousness of the Welsh people.  This volume is written in Welsh.

Pages:  152

Mae'r gyfrol hon yn gyfrol gynhwysfawr am Dewi Sant, nawddsant Cymru. Mae'n cynnwys gwybodaeth am ei fywyd, crefydd, mythau sy'n gysylltiedig ag ef, hanes Dydd Gŵyl Dewi a hefyd restr o eglwysi a enwyd ar ei ôl. Mae pob cenhedlaeth wedi llunio Dewi i gyd-fynd â'r adeg, felly dyma allwn ddarllen am Dewi'r sant a nawddsant, Dewi'r proffwyd, Dewi'r milwr, Dewi'r marchog a hyd yn oed Dewi'r gŵr priod! Nid yw hyd yn oed y Diwygiad Protestannaidd yn gallu cael gwared ef oddi ymwybyddiaeth y Cymry.  Mae'r gyfrol hon wedi'i ysgrifennu yn Gymraeg.

152 o dudalennau

£5.99 -